top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN WEBSITE CLEO COSMETIQUE

Van kracht vanaf 10-10-2023 Welkom op deze website gewijd aan CLEO COSMETIQUE (hierna genoemd de ‘Website’). We verzoeken u deze Gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van deze Website zorgvuldig te lezen (hierna genoemd de ‘Gebruiksvoorwaarden’). Door gebruik te maken van deze Website aanvaardt u zonder voorbehoud onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Voor vragen inzake uw gebruik van de Website kunt u contact met Ons opnemen op het volgende adres: CLEO COSMETIQUE Nederland, Braillestraat 25, 2652 XV Berkel & Rodenrijs, Nederland en/of info@cleocosmetique.nl.

  1. TOEGANG TOT DE WEBSITE

 

U mag de Website vrij gebruiken, zonder dat u zich hoeft aan te melden of een account hoeft aan te maken. Om een account op MyCLEO COSMETIQUE aan te maken en te profiteren van alle functionaliteiten (Tester Club, Huidbeoordeling, Forum, Gebruikersscores, Productbeoordelingen, enz.) van de Website, moet u wel ten minste 16 jaar oud zijn. De toegang tot de Website en/of bepaalde rubrieken daarvan kan het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereisen. In dat geval bent u verantwoordelijk voor het nemen van de gepaste maatregelen om de geheimhouding van die codes te garanderen. U kunt deze uiteraard op elk moment wijzigen. Het aantal pogingen om toegang te krijgen tot de Website en/of bepaalde rubrieken daarvan kan evenwel beperkt worden, om frauduleus gebruik van voornoemde codes te voorkomen. We verzoeken u ons op de hoogte te brengen van elk frauduleus gebruik waarvan u mogelijk op de hoogte bent. Bovendien behouden Wij ons het recht voor om uw toegang op te schorten in het geval de regels beschreven in de onderhavige Gebruiksvoorwaarden niet worden nageleefd. Extra kosten voor toegang tot en gebruik van het Internet komen te uwen laste.

2. PRODUCTTEST- EN PROEFMONSTERCAMPAGNES OP DE WEBSITE

Via de Website kunnen gebruikers deelnemen aan producttest- en proefmonstercampagnes. Deze diensten hebben als doel uw mening en feedback over onze producten te verkrijgen, zodat Wij ons kunnen richten op uw wensen en hetgeen het beste bij u past. Deze diensten zijn onderworpen aan specifieke algemene voorwaarden en u bent vrij om geen gebruik te maken van deze diensten. C1 - Internal use C1 - Internal use Voor meer informatie over deze diensten en de toelatingsvoorwaarden kunt u hier onze Algemene voorwaarden voor producttesten/proefmonsters raadplegen.

 

3. GEBRUIKERSSCORES EN BEOORDELINGEN/FORUM

 

Op de Website kunt u gebruikersscores en beoordelingen publiceren (inclusief foto's), zodat Wij uw mening en feedback over onze producten en diensten kunnen verkrijgen en Ons kunnen richten op uw wensen en hetgeen het beste bij u past. Via de Website kunt u ook deelnemen aan het Forum (inclusief foto’s), door een bestaand onderwerp te selecteren of een nieuw onderwerp aan te maken. Door het plaatsen van content op de Website via de gebruikersscores- en beoordelingsfunctionaliteit of op het Forum, verklaart en garandeert u dat: uw beoordeling in overeenstemming is met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder met de Gedragscode en de bepalingen met betrekking tot het Intellectueel Eigendom (hieronder); u de auteur van de beoordeling bent, u niet de identiteit van een andere persoon steelt, en u geen vals e-mailadres gebruikt of anderszins misleidend bent over de oorsprong van uw beoordeling; uw beoordeling uw oorspronkelijke werk is en geen inbreuk vormt op de intellectuele eigendomsrechten van derden, en meer in het algemeen in overeenstemming is met de bepalingen in par. 4: ‘Intellectueel eigendom’ van deze Gebruiksvoorwaarden; alle content die u plaatst, waarheidsgetrouw en nauwkeurig is. In aanvulling op de Gedragscode uiteengezet in par. 5 en par. 4: ‘Intellectueel Eigendom’ van deze Gebruiksvoorwaarden, stemt u er tevens mee in en garandeert u dat u geen content zult indienen: die informatie (inclusief prijsstelling) bevat over CLEO COSMETIQUE’s concurrenten of hun producten (namelijk andere fabrikanten en/of distributeurs en/of detailhandelaren van gezondheids- en schoonheidsproducten); die geen verband houdt met het doel van het beoordelen van de producten die op de Website vermeld staan; waarvoor u enig voordeel verkrijgt in de vorm van een compensatie of geldelijke beloning van een derde partij, of die kan worden opgevat als een advertentie of een uitnodiging om te kopen (waaronder content die zakelijke activiteiten wegleidt van CLEO COSMETIQUE); die informatie bevat die verwijst naar andere websites, URL-adressen, e-mailadressen, contactgegevens of telefoonnummers; die daadwerkelijk computervirussen of andere potentieel verstorende of schadelijke computerprogramma's of -bestanden bevat, of instructies voor het maken daarvan. CLEO COSMETIQUE behoudt zich het recht voor tot beperking of opschorting van de toegang van gebruikers die inbreuk maken op deze Gebruiksvoorwaarden, evenals het recht om het plaatsen, wijzigen, herzien of verwijderen van reacties te weigeren wanneer deze naar eigen goeddunken van CLEO COSMETIQUE een schending inhouden van deze Gebruiksvoorwaarden. Bovendien behoudt CLEO COSMETIQUE zich het recht voor om de volgende content niet te publiceren: gekopieerde content; lege beoordelingen; beoordelingen in een taal anders dan het Nederlands; onbegrijpelijke content (zoals content die willekeurige tekens bevat en betekenisloze woordenreeksen). CLEO COSMETIQUE kan niet garanderen dat u de content die u hebt ingediend, kunt bewerken of verwijderen. Gebruikersscores en schriftelijke opmerkingen worden beoordeeld voordat deze worden geplaatst, om er zeker van te zijn dat deze voldoen aan deze Gebruiksvoorwaarden. Gebruikersscores en schriftelijke opmerkingen worden doorgaans geplaatst binnen 1 week. Virtual try-on FUNCTIONALITEIT BESCHIKBAAR OP DEZE WEBSITE Op deze website kunt u de Virtual try-on functionaliteit gebruiken. Dit is een online service die huidveroudering met één foto kan analyseren gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Uw foto wordt geanalyseerd en vervolgens krijgt u, op basis van uw leeftijd en huidtype, de resultaten over uw huid en een persoonlijke huidverzorgingsroutine. U heeft de mogelijkheid om het rapport en de productaanbevelingen via e-mail te ontvangen en u aan te melden voor onze nieuwsbrief. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om deze service niet te gebruiken.

 

4. INTELLECTUEEL EIGENDOM

 

a. Intellectuele eigendomsrechten De ontwikkeling van deze Website heeft aanzienlijke investeringen gevergd. De Website en alle elementen waaruit deze is opgebouwd (zoals merken, beeldmateriaal, teksten, video’s, enzovoort), zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elk gebruik, reproductie of weergave van de Website (geheel of gedeeltelijk), via welke drager ook, voor andere doeleinden, waaronder, maar niet beperkt tot, commerciële doeleinden, is verboden. Mogelijk stellen Wij op deze Website content ter beschikking die u mag downloaden (hierna genoemd ‘Downloadbare Content’). Wij verlenen u een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht van de Downloadbare Content, uitsluitend bedoeld voor persoonlijk en privégebruik, kosteloos en voor de wettelijke beschermingstermijn van de intellectuele eigendomsrechten zoals die zijn bepaald door de Franse en buitenlandse wetgeving en door internationale overeenkomsten. Elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de Website is verboden. Door Downloadbare Content te downloaden of te gebruiken, verbindt u zich ertoe die te gebruiken overeenkomstig de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. b. Rechten van derden We herinneren u eraan dat u dient te beschikken over alle benodigde toegangsrechten en autorisatie van alle relevante rechthebbenden in verband met elke content die u op de Website wilt publiceren, waaronder alle intellectuele eigendomsrechten en/of literaire, artistieke en/of industriële eigendomsrechten, alsook de publiciteitsrechten (waaronder het recht op gebruik van iemands beeltenis), om zulke content onbezwaard te kunnen gebruiken. U dient bijvoorbeeld de rechten te verkrijgen voor elke content (in het bijzonder foto’s) waarop recente architectuur, reclamecreaties of kledingontwerpen zichtbaar zijn (acroniemen, logo’s, enzovoorts). c. Gebruikerscontent Mogelijk stellen Wij op deze Website ruimte ter beschikking waar Gebruikerscontent kan worden geplaatst, zoals teksten, foto’s, video’s, gebruikersscores, beoordelingen, meningen, feedback, enzovoort (hierna genoemd ‘Gebruikerscontent’). In het geval uw Gebruikerscontent resultaten of werken oplevert die worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten en/of industriële, literaire of artistieke eigendomsrechten, machtigt u Ons hierbij uitdrukkelijk en kosteloos om: uw Gebruikerscontent te reproduceren, vertegenwoordigen, wijzigen, aan te passen (waaronder te vertalen), over te dragen en te distribueren voor alle doeleinden van interne of externe communicatie, evenals voor alle pers- en public relations-doeleinden, en voor promotionele en reclamedoeleinden met betrekking tot de producten en/of het CLEO COSMETIQUE-merk vanof bedrijven van haar groep, op de volgende media: (i) Internet (ii) Pers (iii) Uitgave in druk (iv) Point Of Sales (POS) (v) Out-of-Home advertising (OOH) (vi) Audio/Audiovisueel (vii) Apps, digitale diensten (viii) E-commerceplatforms (ix) Elke andere reclamedrager (meer bepaald reclame op het verkooppunt en op de merkproducten van L’ORÉAL-groep) (hierna genoemd de ‘Drager(s)’). (deze heb ik zelf toegevoegd). Hierna genoemd de “Media”. Deze machtiging omvat de mogelijkheid voor CLEO COSMETIQUE om delen van de oorspronkelijke Gebruikerscontent te wijzigen, uit te breiden en te verwijderen, op voorwaarde dat dit niet tot substantiële veranderingen van de oorspronkelijke Gebruikerscontent leidt. Deze toestemming wordt kosteloos verleend en is van kracht vanaf het eerste moment dat uw Gebruikerscontent ergens ter wereld via de Website wordt gebruikt, zonder beperking tot hoeveelheden of passages, op de Media, voor de gehele duur van de intellectuele eigendomsrechten, literaire en/of artistieke en/of industriële eigendomsrechten. U verklaart hierbij uitdrukkelijk dat alle rechten op de Gebruikerscontent in uw handen zijn. Persoonlijkheidsrechten C1 - Internal use C1 - Internal use Door uw Gebruikerscontent op de Website te publiceren, machtigt u Ons hiermee uitdrukkelijk en kosteloos om: uw beeld te reproduceren, weer te geven, te wijzigen, aan te passen, door te geven en te distribueren voor alle doeleinden van interne of externe communicatie, evenals voor alle pers- en public relationsdoeleinden, en voor promotionele en reclamedoeleinden met betrekking tot de producten en/of het CLEO COSMETIQUEmerk vanof bedrijven van haar groep, op de Media. Deze toestemming wordt kosteloos verleend vanaf de datum dat het beeld van de Gebruiker voor het eerst ergens ter wereld via de Website wordt gebruikt, zonder beperking tot hoeveelheden of onderdelen en ten behoeve van de Media, voor een periode van 10 jaar. De Gebruiker is zich ervan bewust dat communicatiemateriaal waarin het beeld van de Gebruiker wordt weergegeven, moeilijk kan worden verwijderd van de socialemediakanalen van CLEO COSMETIQUE en van websites waarop boodschappen worden gedeeld (zoals Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, YouTube, enz.), en gaat ermee akkoord dat dergelijk communicatiemateriaal aanwezig kan blijven op socialemediakanalen en op websites waarop dit wordt gedeeld en waarop het oorspronkelijk werd geplaatst, echter met het voorbehoud dat na de voornoemde termijn van 10 jaar CLEO COSMETIQUE dergelijk materiaal niet opnieuw zal plaatsen en ook anderen daartoe geen toestemming geeft. De term ‘beeld’ wordt opgevat als verwijzend naar de volledige reeks attributen van de persoonlijkheid van de Gebruiker, waaronder, maar zich niet beperkend tot, zijn/haar afbeelding, zijn/haar stem, zijn/haar achternaam en voornamen, zijn/haar handtekening, zijn/haar gebruik van de sociale media, zijn/haar vaardigheden die voortvloeien uit zijn/haar professionele activiteiten en zijn/haar professionele benaming(en). Niet-commercieel gebruik Voor elke niet-commerciële, interne of externe communicatie voor culturele, educatieve, documentaire, journalistieke of informatiedoeleinden, evenals voor alle bedrijfscommunicatie van CLEO COSMETIQUE en/of , al dan niet rechtstreeks gekoppeld aan het merk / de producten van het merk CLEO COSMETIQUE (bijv. jaarverslag van de , zakelijke rapportages van de , van haar Franse en buitenlandse dochterondernemingen, brochures, brieven aan aandeelhouders, enz.), of voorts in het kader van historische retrospectieven, waaronder met betrekking tot het merk CLEO COSMETIQUE en/of de producten van het merk CLEO COSMETIQUE, uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van CLEO COSMETIQUE of deen/of van een dienstverlener die handelt op hun verzoek, of onder de verantwoordelijkheid en het initiatief van een derde, machtigt U CLEO COSMETIQUE of deof bedrijven van haar groep om daartoe reproducties, afbeeldingen en aanpassingen van uw Gebruikerscontent te gebruiken of het gebruik daarvan te autoriseren, overeenkomstig deze Gebruiksvoorwaarden. Een dergelijke toestemming wordt kosteloos verleend, voor onbepaalde tijd en voor de hele wereld, op alle media, zonder beperking ten aanzien van kwantiteit. Diversen U verklaart hierbij uitdrukkelijk dat u alle rechten en alle noodzakelijke toestemmingen bezit die vereist zijn voor het ‘onbezwaard genieten’ door CLEO COSMETIQUE van de rechten die hierbij worden toegekend. U vrijwaart CLEO COSMETIQUE, zonder beperking, van eventuele claims of acties van derden in verband met uw Feedback en uw Afbeeldingen. U dient CLEO COSMETIQUE schadeloos te stellen en te vrijwaren van eventuele kosten, veroordelingen en verschillende contante uitgaven die kunnen voortvloeien uit het niet voldoen aan de bovengenoemde verplichtingen. Met betrekking tot gebruikersscores en beoordelingen erkent u hierbij dat CLEO COSMETIQUE uw beoordeling mag vertalen en publiceren op de pagina's van haar sociale media Facebook (www.facebook.com/CLEOCOSMETIQUE) en Instagram (www.instagram.com/CLEOCOSMETIQUE) en op elke buitenlandse versie van haar website/op de volgende websites: www.CLEOCOSMETIQUE.nl. U bent er zich terdege van bewust dat genoemde socialemedianetwerken platforms zijn die aan derden toebehoren en dat de verspreiding en het gebruik van de Gebruikerscontent op die sociale media bijgevolg onderhevig zijn aan de gebruiksvoorwaarden opgesteld door deze derden. Zo kunnen Wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eender welk gebruik van de Content door Onszelf of door derden overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden die zijn opgesteld door de socialemedianetwerken, waaronder, maar niet beperkt tot, draagwijdte en duur van de toegekende rechten, en verwijdering van Content. U bent zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten van derden over het gebruik van de Content overeenkomstig de gebruiksvoorwaarden opgesteld door de socialemedianetwerken. Bovendien herinneren Wij u eraan dat elke Content kan worden getoond in een zoekmachine en, bijgevolg, ook door een publiek buiten de Website geraadpleegd kan worden. Deze toestemming geeft Ons de mogelijkheid om uw oorspronkelijke Gebruikerscontent aan te passen en/of om elke verduidelijking van de Gebruikerscontent toe te voegen die Wij mogelijk nuttig achten, voor zover de voornoemde Gebruikerscontent uw beeld of uw teksten niet aantasten. Bovendien kan het gebruik van de Gebruikerscontent gepaard gaan met geanonimiseerde informatie zoals uw stad, uw land of uw leeftijd, en/of, wanneer u dat uitdrukkelijk heeft toegestaan of vrijwillig gebruikersscores en beoordelingen heeft gepubliceerd, informatie waardoor u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw voornaam of uw alias. Iedere Gebruikerscontent die u op deze Website publiceert, is het gevolg van uw vrije keuze en de aansprakelijkheid daarvoor ligt uitsluitend bij u. Wij herinneren u er evenwel aan dat Gebruikerscontent niet strijdig mag zijn met de van kracht zijnde wetgeving, algemeen aanvaarde normen voor moreel gedrag of de principes die daaraan ten grondslag liggen. Dienaangaande behouden Wij ons het recht voor om op eender welk moment Gebruikerscontent te verwijderen die indruist tegen deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief de Gedragscode. Indien u toegang verkrijgt tot Gebruikerscontent van een andere gebruiker, bent u bovendien gehouden de rechten van genoemde gebruiker te respecteren en in het bijzonder om genoemde Content die gepubliceerd is via andere media niet te reproduceren of te verspreiden zonder de voorafgaande toestemming van de betrokken gebruiker.

 

5. GEDRAGSCODE

 

Wij ondersteunen de waarden van verdraagzaamheid en respect voor anderen. Om die reden stemt u ermee in om wanneer u deze Website gebruikt, waaronder de Forum- en Chatfunctionaliteiten, af te zien van: het publiceren of verstrekken van persoonsgegevens die als 'gevoelig' kunnen worden beschouwd: - persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen blijken; - vakbondslidmaatschap; - genetische gegevens, biometrische gegevens die uitsluitend zijn verwerkt om een bepaalde persoon te identificeren; - aan gezondheid gerelateerde gegevens; - gegevens die het seksleven of de seksuele oriëntatie van een persoon betreffen; het overbrengen van racistische, gewelddadige, xenofobe, kwaadwillige, vulgaire, obscene of onrechtmatige boodschappen; het verspreiden van content die mogelijk schadelijk, lasterlijk, ongeautoriseerd of kwaadwillig is, inbreuk maakt op de privacy- of publiciteitsrechten, aanzet tot geweld, rassenhaat of etnische haat, die te beschouwen is als een ernstige schending van de goede zeden of die aanzet tot het plegen van bepaalde misdrijven en overtredingen; het gebruik van de Website voor politieke, propaganda- of bekeringsdoeleinden; het publiceren van promotionele of reclamecontent voor producten en/of diensten van concurrenten van het (de) merk(en) die op de Website wordt/worden getoond; het geven van een andere bestemming aan het beoogde doel van de Website, bijvoorbeeld door die te gebruiken als datingservice; het verspreiden van informatie die direct of indirect is terug te voeren op een specifieke persoon, zoals de naam, het postadres, het e-mailadres en het telefoonnummer, zonder voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van deze persoon; het verspreiden van informatie of content die verontrustend kan zijn voor de jongste bezoekers; intimidatie of pesterij; het uitvoeren van illegale activiteiten, waaronder activiteiten die indruisen tegen de rechten van anderen met betrekking tot software, merknamen, foto’s, beeldmateriaal, teksten, video’s, enzovoort; het verspreiden van content (waaronder foto’s en video’s) waarop minderjarigen zijn afgebeeld. C1 - Internal use C1 - Internal use Als u kennisneemt van Gebruikerscontent die misdaden tegen de menselijkheid goedkeurt, die aanzet tot rassenhaat en/of geweld of die betrekking heeft op kinderpornografie, dient u Ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen via het volgende e-mailadres: info@CLEOCOSMETIQUE.nl, of door een gedetailleerd schrijven te richten aan het volgende adres: Braillestraat 25, 2652 XV Berkel & Rodenrijs, Nederland, waarbij u in uw e-mail/brief de datum vermeldt waarop u genoemde content heeft ontdekt, evenals uw gegevens, de URL, een beschrijving van de betwiste content en het gebruikers-ID van de auteur daarvan. Indien u van oordeel bent dat Gebruikerscontent indruist tegen de hierboven beschreven principes en tegen uw rechten of de rechten van een derde (bijvoorbeeld een overtreding, belediging, inbreuk op de privacy), dan kunt u daarover een bericht sturen naar het volgende e-mailadres: info@CLEO COSMETIQUE.nl, of een gedetailleerd schrijven richten aan het volgende adres: Braillestraat 25, 2652 XV Berkel & Rodenrijs, Nederland, waarbij u in uw email/brief de datum vermeldt waarop u genoemde content heeft ontdekt, evenals uw gegevens, de URL, een beschrijving van de gerapporteerde content en de gebruikersnaam van de auteur daarvan. Dit schrijven dient de volgende informatie te bevatten: de datum van de kennisgeving; als de afzender een natuurlijke persoon is: naam, voorna(a)m(en), beroep, adres, nationaliteit, geboortedatum en -plaats; naam en adres van de geadresseerde, of, in het geval van een rechtspersoon, de bedrijfsnaam en maatschappelijke zetel; een beschrijving en precieze lokalisatie van de gerapporteerde feiten (bv. URL-link naar de gerapporteerde content); de redenen waarom de content moet worden verwijderd, met vermelding van de wetsbepalingen en de kwalificatie (rechtvaardigingsgronden) die op de feiten van toepassing is; een kopie van berichten gericht aan de auteur of uitgever van de gerapporteerde informatie of activiteiten waarin hen wordt verzocht om stopzetting, verwijdering of wijziging; ofwel rechtvaardiging van het feit dat de auteur of uitgever niet kon worden bereikt.

 

6. INFORMATIE OP DE WEBSITE

 

a. Algemene bepalingen Wij herinneren u eraan dat in de informatie die op deze Website beschikbaar is, onjuistheden of omissies kunnen voorkomen, in het bijzonder door toedoen van derden. Wij verbinden ons ertoe onjuistheden zo snel mogelijk te verwijderen of ontbrekende informatie op de Website aan te vullen. b. Advies en beautyprofiel De adviezen die op deze Website worden gegeven en/of de analysetools die beschikbaar zijn om uw beautyprofiel te bepalen, zijn louter simulaties bedoeld om deskundig schoonheidsadvies te verkrijgen. De informatie die onze deskundigen geven, is uitsluitend als indicatie bedoeld en kan op generlei wijze een medische diagnose of klinische consultatie noch een medische behandeling vervangen. Bijgevolg kunnen Wij u geen volledige tevredenheid garanderen betreffende de adviezen die voortvloeien uit het gebruik van deze tools en aanvaarden Wij geen aansprakelijkheid voor het mogelijke gebruik dat u maakt van deze adviezen. Voor alle aanvullende informatie of in geval van twijfel raden Wij u aan om uw arts te raadplegen. c. Hyperlinks De hyperlinks die op deze Website zijn toegevoegd, kunnen u leiden naar websites die beheerd worden door derden. Wij kunnen geen invloed uitoefenen op de inhoud van deze websites van derden. Bijgevolg, en voor zover de hyperlinks uitsluitend op deze Website werden toegevoegd om u het surfen op het internet gemakkelijker te maken, is het bezoeken van websites van derden geheel en al uw eigen beslissing en ligt de aansprakelijkheid daarvoor uitsluitend bij u.

 

7. PERSOONSGEGEVENS

 

Het kan gebeuren dat Wij persoonsgegevens verzamelen die u betreffen, meer bepaald wanneer u (i) zich inschrijft voor een dienst; (ii) Downloadbare Content downloadt; (iii) inlogt; (iv) zich inschrijft voor een spel/wedstrijd of voor de Tester Club; (v) Ons een e-mail stuurt; (vi) deelneemt aan een peiling of onderzoek; (vii) gebruikersscores en beoordelingen publiceert. Voor meer informatie betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u hier ons privacybeleid raadplegen.

 

8. COOKIES

 

Cookies zijn kleine bestandjes die op uw apparaat worden geplaatst wanneer u op de Website surft (met bijvoorbeeld informatie betreffende de pagina’s die u hebt bezocht, datum en tijdstip van uw bezoek, enzovoort) en die gelezen kunnen worden wanneer u dezelfde Website bezoekt (hierna genoemd ‘Cookies’). Voor meer informatie betreffende het gebruik van cookies kunt u onze cookietabel raadplegen door naar www.CLEO COSMETIQUE.nl te gaan en te klikken op ‘Cookie-instellingen’ in de footer van de pagina.

 

9. WIJZIGINGEN AAN DE WEBSITE EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Het is mogelijk dat wij in de toekomst de content en informatie op deze Website, alsook de onderhavige Gebruiksvoorwaarden, wijzigen, met name om mogelijke nieuwe van toepassing zijnde wet- of regelgeving na te leven en/of om de Website te verbeteren. U wordt op de Website van elke wijziging op de hoogte gebracht alvorens deze in werking treedt onder de onderhavige Gebruiksvoorwaarden. Het feit dat u de Website blijft gebruiken, impliceert dat u deze nieuwe Gebruiksvoorwaarden aanvaardt, tenzij de wijziging uw uitdrukkelijke instemming vereist.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

De Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van Nederland. Voor eventuele problemen verzoeken wij u contact op te nemen met onze Klantenservice: E-mailadres: info@CLEOCOSMETIQUE.nl Braillestraat 25, 2652 XV Berkel & Rodenrijs, Nederland Telefoonnummer: +31 (0)687 476 282 Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur en van 13.15-16.30 uur Overeenkomstig de toepasselijke bemiddelingsregels dient elk consumentengeschil in eerste instantie schriftelijk te worden ingediend bij de Klantenservice op het volgende adres: info@CLEOCOSMETIQUE.nl Na deze verwijzing naar onze Klantenservice kan elk consumentengeschil worden voorgelegd aan het platform voor onlinegeschillenbeslechting (Plateforme de Règlement en Ligne des Litiges), overeenkomstig sectie 14 van EU-verordening nr. 524/2013, die toegankelijk is via de volgende link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/. Als het geschil niet kan worden opgelost via voornoemd bemiddelingsproces, wordt het verwezen naar de bevoegde Nederlandse rechtbanken.

PAYMENT METHODS

BETAAL METHODEN

  • Credit / Debit Cards

  • ​PAYPAL

  • Offline Payments

bottom of page